Přijeďte si k nám odpočinout ... 

Ubytovací řád

 1. Ubytování je možné po řádné rezervaci termínu, vyplnění a zaslání přihlášky, která je k dispozici na internetových stránkách ubytovatele, kde je nutné vyplnit požadované údaje o ubytovaných osobách (bude zapsáno do knihy hostů), a dále po úhradě celé částky za pronájem chalupy, včetně poplatků, předem převodem na účet ubytovatele. S ohledem na možnou nepřítomnost pronajímatele při předání chalupy k pobytu není možná platba v hotovosti.

 2. V případě předčasného ukončení při přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

 3. Ubytovaní jsou povinni užívat chalupu pro rekreační účely, nesmí v chalupě provozovat podnikatelskou, propagační či nezákonnou činnost.

 4. U chalupě je zakázáno kouřit a přechovávat zvířata.

 5. Ubytovatel je oprávněn provést náhodnou kontrolu užívání objektu ubytovanými v souladu s ubytovacím řádem, kdykoli během pobytu po předchozím oznámení.

 6. Ubytovaní jsou povinni užívat spotřebiče a saunu v souladu s pokyny pro obsluhu. 

 7. Topit v kamnech lze pouze po zaučení pronajímatelem, během topení se nesmí chalupa opustit, oheň musí být vyhasnutý. Kamna nejsou určena jako primární zdroj tepla či vaření, pouze záložní. 

 8. Je zakázána příprava jídla a nápojů jinde než v kuchyni.

 9. Třiďte odpad, nádoby na tříděný odpad jsou v technické místnosti. Popelnice na směsný odpad jsou umístěny za chalupou, a jsou opatřeny předplacenými odpadními pytli. Popelnice na komunální tříděný odpad je 150 m od chalupy.

 10. Nevhazujte hygienické potřeby, vlhčený toaletní papír, a dětské pleny do záchodu, mohlo by to způsobit ucpání odpadů.

 11. Nesmí být používány vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou počítačů a obdobných zařízeních, a těch, které slouží k osobní hygieně.

 12. Nemanipulujte s plynovým kotlem, hlavními uzávěry plynu, vody, elektrickými jističi, el. rozvodnou skříní, a bezdůvodně s hasícím přístrojem. Při jakékoli poruše volejte ubytovateli, neprovádějte sami opravy.

 13. Zachovávejte protipožární opatrnost, v chalupě není dovolen otevřený oheň, v případě kouře se spustí alarm. V případě nebezpečí požáru je hasící přístroj umístěn v technické místnosti.

 14. Zařízení chalupy nesmí být přemisťováno či vynášeno z chalupy.

 15. Ubytovaní jsou povinni během pobytu udržovat pořádek a čistotu v chalupě i jejím okolí. V případě, že ubytovaný způsobí výrazné znečištění, je povinen nahradit náklady na jeho odstranění.

 16. Ubytovaní jsou povinni si odkládat obuv v místech pro to určených, je zakázáno v lyžácích či jiné venkovní obuvi vstupovat do pobytových místností chalupy. Pro lyžáky a jinou sportovní obuv je určena lyžárna, předsíň, pro sušení je určena technická místnost (radiátory a lavice pro sušení).

 17. Pomozte nám šetřit životní prostředí, šetřete vodou, zhasínejte, nepřetápějte, a nenechávejte dlouho otevřená okna a dveře. Chalupa je vytápěna centrálním plynovým kotlem, teplota v patře se reguluje pomocí termostatických ventilů na radiátorech (22st.C = st. 3).

 18. V případě, že se vyskytnou závady na vybavení chalupy, je nutné o tom obratem informovat ubytovatele.

 19. Ubytovaný je povinen v případě způsobení škody na majetku ubytovatele, tuto škodu mu nahradit , a to na základě písemné výzvy ubytovatele převodem na jeho účet. Vybavení chalupy je zánovní, věnujte zvýšenou pozornost zejména skleněným dveřím v koupelnách.

 20. Za škody na majetku ubytovaných, při odcizení věcí nenese ubytovatel odpovědnost.

 21. Při odchodu z objektu zamykejte všechny vchodové dveře, a zkontrolujte zavřená okna a zamknuté dveře, aby se předešlo krádeži v objektu.

 22. Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Nenese při běžném provozu odpovědnost za škody na zdraví ubytovaných. Ubytovaní jsou povinni nenechávat bez dozoru svěřené osoby.

 23. Při odjezdu je ubytovaný povinen odevzdat klíče v počtu, v jakém jej převzal, předem dohodnutým způsobem. V případě ztráty je ubytovaný povinen nahradit náklady na výměnu zámků.

 24. Nástup na pobyt je při týdenním pobytu vždy v pátek od 16. hodiny. Ubytovatel sdělí ubytovaným potřebné údaje k převzetí objektu. Chalupu je nutné opustit do 10. hodiny v den ukončení pobytu.

 25. Před předáním chalupy proveďte běžný úklid.

 26. Prosíme vás o odklízení napadeného sněhu ze zápraží, chodníčku a vjezdu do garáže, tyto prostory jsou udržovány jednou týdně. V garážovém stání je popelnice se štěrkem pro posyp namrzlých ploch.

 27. Tento ubytovací řád stanoví podmínky pro užívání objektu, práva a povinnosti v něm uvedené jsou součástí smlouvy o ubytování.


Těšíme se na vaši návštěvu

Roubenka Polubný, Horní Polubný č.p. 945 , Kořenov, 468 50 
GPS: 50.7733578N, 15.3444731E